ÉPÍTŐMŰVÉSZET ALAPKÉPZÉSI SZAK

 

Az alapképzési szak megnevezése: építőművészet (Architectural Art)

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

 • végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA-) fokozat
 • szakképzettség: építőművész
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Architectural Artist

Képzési terület: művészet
A képzési idő félévekben: 6 félév
Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

 • a szak orientációja: gyakorlatorientált (60–70%)
 • a szakdolgozat készítéséhez és a portfólióhoz (diplomatervezési feladathoz) rendelt kreditérték: 10 kredit
 • a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit

Az alapképzési szak képzési célja:

A képzés célja építőművészek képzése, akik képzettségük és képességük révén építész- és belsőépítész stúdiók, vállalkozások, hatóságok és egyéb intézmények alkalmazásában az épített környezet tervezésében, menedzselésében az épített és tárgyi környezet alakításában kreatívan tudnak aktív részt vállalni és kritikai véleményt formálni. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Az alapképzés szakmai jellemzői:

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül - a szakdolgozat készítéséhez és a portfólióhoz (diplomatervezési feladathoz) - rendelt kreditértékkel együtt:

 • művészeti tanulmányok (rajz, színtan, formatan, anatómia, ábrázoló geometria) 30–50 kredit;
 • építőművészeti szakmai, műszaki ismeretek 60–100 kredit;
 • kreatív tervezési (építészeti, belsőépítészeti tervezés) stúdiumok 20–40 kredit;
 • általános elméleti ismeretek (művészettörténet, társadalomtudomány) 10–30 kredit;
 • gyakorlati képzés (összesen 6 hét) 8–12 kredit.

Idegennyelvi követelmény: az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges

A képzést megkülönböztető speciális jegyek

A képzés csak teljes idejű képzésben, a nappali képzés munkarendje szerint szervezhető meg.